top of page

INTERNETA VEIKALA LIETOŠANAS NOTEIKUMI

Līguma priekšmets

Šī Līguma ietvaros Pircējs iegādājas no Pārdevēja un Pārdevējs pārdod Pircējam preces, pamatojoties uz Pārdevēja piedāvājumu Interneta veikalā. Papaildus Pārdevējs var piedāvāt arī piegādes pakalpojumu, kas tiek nodrošināts ar trešo pušu starpniecību. Distances līgums attiecas uz visiem pasūtījumiem, kas veikti Pārdevēja Interneta veikalā. 

 

Līguma spēkā stāšanās

Līgums stājas spēkā brīdī, kad Pircējs ir noformējis pasūtījumu Interneta veikalā un veicis apmaksu pilnā apmērā. Līgums paliek spēkā līdz abu pušu saistību izpildei, saskaņā ar šī Līguma noteikumiem. 

 

Vispārīgi noteikumi par preces pasūtīšanu

Pircējs var iepirkties Interneta veikalā bez iepriekšējas reģistrēšanās.

 

Preces apraksts, cena un informācija par piegādes iespējām un ar to saistītajām izmaksām ir pieejama Interneta veikalā un ir uzskatāma par šī Līguma neatņemamu sastāvdaļu. Pircējs ir aicināts iepazīties ar preču aprakstu un piegādes iespējām pirms preces iegādes. 

 

Lai noformētu pasūtījumu, Pircējs pievieno izvēlēto preci grozam, kā arī norāda nepieciešamo piegādes un kontaktinformāciju un veic apmaksu pilnā apmērā. Pasūtījums uzskatāms par noformētu brīdī, kad apmaksa ir veikta pilnībā, izmantojot Interneta veikalā pieejamās apmaksas iespējas. 

 

Noformējot pirkumu, Pircējam ir iespēja izvēlēties piemērotāko preces piegādes un saņemšanas veidu. Atkarībā no izvēlētā preču saņemšanas veida, Pircējam jānodrošina, ka prece tiek saņemta norādītajā laikā un vietā. Gadījumā, ja Pircējs nav sasniedzams un/vai nav nodrošinājis preces izņemšanu laikā un vietā, kas norādīta preces piegādes informācijā, Pircējs ir atbildīgs par izmaksu segšanu, kas saistītas ar atkārtotas piegādes organizēšanu.

 

Pircējam noformējot pasūtījumu, tiek uzskatīts, ka Pircējs ir iepazinies ar preces aprakstu un saistīto piegādes informāciju, preces cenu, piegādes izmaksām un ilgumu.

 

Par preci Pircējs var norēķināties:

  • ar bankas pārskaitījumu uz Pārdevēja kontu;

  •  ar maksājumu (kredīta vai debeta) karti.

Saņemot Pircēja veikto apmaksu, prece tiek sagatavota un izsūtīta 3-14  darba dienu laikā,  ar Pircēja norādīto piegādes pakalpojuma sniedzēja starpniecību uz norādīto adresi (atsevišķs maksas pakalpojums). Pārdevējs nenes atbildību, ja prece kavējas piegādātāju vainas dēļ.

 

Pircēja pretenzijas par neatbilstošu preces kvalitāti

Pircēja pretenzijas par iegādātās preces kvalitāti tiks risinātas saskaņā ar Ministru kabineta noteikumu Nr. 631. „Kārtība, kādā piesakāms un izskatāms patērētāja prasījums par līguma noteikumiem neatbilstošu preci vai pakalpojumu” prasībām. 

Pircēja sūdzības, pretenzijas un ierosinājumus ir iespējams nosūtīt, rakstot uz e-pastu: rmatchclothing@gmail.com. Pārdevējs sniegs atbildi pēc iespējas ātrākā laikā, bet ne vēlāk kā 30 dienu laikā no sūdzības vai pretenzijas saņemšanas, kurā Pircējs būs norādījis pilnvērtīgu informāciju preces, pirkuma un Pircēja identifikācijai. Ja Pircējs šādu informāciju nav norādījis, atbildes sniegšanas laiks var tikt attiecīgi pagarināts.

 

Distances līguma izpildes laiks

Pārdevējs apņemas izpildīt distances līguma noteikumus ne vēlāk kā 10 dienas pēc pasūtījuma saņemšanas no Pircēja, ja vien pie konkrētās preces apraksta nav norādīts cits Līguma izpildes termiņš. 

 

Par preces piegādes neiespējamību

Ja Pārdevējs nevar izpildīt Līgumu tādēļ, ka Pircēja pasūtītā prece nav pieejama, tad Pārdevēja pienākums ir informēt par to Pircēju. Tādā gadījumā Pārdevējs var piedāvāt Pircējam līdzvērtīgu preci par līdzvērtīgu cenu, vai Pircējam tiek atmaksāta veiktā apmaksas summa.

 

Atteikuma tiesības

Saskaņā ar Latvijas Republikas Patērētāju tiesību aizsardzības likuma 12.pantu, Pircējs var izmantot atteikuma tiesības un vienpusēji atkāpties no distances līguma un atgriezt Pārdevējam  Interneta veikalā iegādātopreci.

Atteikuma tiesību izmantošanas termiņu skaita no dienas, kad Pircējs ir saņēmis preci vai preces (preču) daļu.

Pircējs nevar izmantot atteikuma tiesības, ja:

  • Prece ir bojāta un tai ir acīmredzamas lietošanas pazīmes;

  • Prece tiek izgatavota pēc Pircēja norādījumiem vai nepārprotami personalizētas;

  • Precei ir sabojāts tās oriģinālais iepakojums, kas ir uzksatāms par neatņemamu preces sastāvdaļu;

  • Pasūtītās preces nav iespējams atgriezt higiēnas un veselības apsvērumu dēļ, tās ātri bojājas vai ir ātri izlietojamas. 

 

Latvijas Republikas Patērētāju tiesību aizsardzības likuma 12. panta sestā daļa nosaka, ka “patērētājs ir atbildīgs par preces kvalitātes un drošuma saglabāšanu atteikuma tiesību realizēšanas termiņā”. Pārdevējs patur tiesības Pircējam atteikt izmantot atteikuma tiesības vai ieturēt kompensācijas maksu gadījumā, ja prece ir bojāta, lietošanas laikā nevērīgi izturoties pret preci vai neievērojot instrukcijas norādījumus, ja ir nozaudēts preces oriģinālais iepakojums vai ja tās iepakojums ir būtiski bojāts. Atgriežamā prece nedrīkst būt lietota, tai ir jābūt oriģinālajā iepakojumā un nedrīkst būt sabojāts iepakojums un marķējums. Atgriežamajai precei ir jābūt bez jebkāda veida plankumiem.

 

Atteikuma tiesību izlietošanas kārtība

Pircējam ir tiesības 14 (četrpadsmit) dienu laikā atteikties no šā Līguma, sākot no dienas, kad prece ir nodota Pircējam vai tā izvēlētajai personai.

Lai izmantotu atteikuma tiesības, Jums ir jāsniedz Pārdevējam attiecīgs pieprasījums, rakstot uz e-pastu: rmatchclothing@gmail.com

Lai atteikuma tiesību termiņš būtu ievērots, pietiek, ja paziņojums par atteikumu tiesību izmantošanu tiks nosūtīts pirms atteikuma tiesību termiņa beigām.

Pārdevējs apņemas atmaksāt par preci saņemtos maksājumus  ne vēlāk kā 14 dienu laikā no brīža, kad prece ir tikusi nodota atpakaļ Pārdevējam. Atpakaļsūtīšanas izmaksas sedz Pircējs. 

Pircējam prece jāatgriež Pārdevējam bez kavēšanās un jebkurā gadījumā ne vēlāk kā 14 dienu laikā no dienas, kad Pircējs ir paziņojis par lēmumu atteikties no Līguma. Pircējs ir atbildīgs par preces vērtības samazināšanos, ja prece izmantota citiem nolūkiem, kas nav preces rakstura, īpašību un darbības noskaidrošana.

Interneta veikalā apskatāmo preču attēli var nedaudz atšķirties no piedāvātās preces. Lai precizētu vai konkretizētu preces raksturojumu vai novērstu ar tās pasūtīšanu saistītās neskaidrības, lūdzam sazināties ar Pārdevēju, raksot uz e-pastu: rmatchclothing@gmail.com.

Ja preces Pircējam tiek piegādātas ar kavēšanos vai netiek piegādātas Pircēja vainas vai no Pircēja atkarīgu apstākļu dēļ, Pārdevējs nav atbildīgs par preču piegādes termiņu pārkāpšanu.

Ja piekļūšana Internetveikalam,  vai pasūtījuma veikšana Internetveikalā nav iespējama vai ir traucēta tehnisku vai no Pārdevēja neatkarīgu iemeslu dēļ, Pārdevējs nav atbildīgs par jebkādiem Pircēja vai trešo personu zaudējumiem.

Pārdevējs neatbild par sekām, ja Pircēja datora vai monitora īpatnību dēļ Pircēja datora monitorā redzamo Interneta veikala preču attēls pēc jebkādām pazīmēm atšķiras no preču izskata dabā.

bottom of page